Partijprogramma NVU

Partijprogramma NVU
NEDERLANDSE VOLKS-UNIE - INGEVOERD 5 OKTOBER 2013

Voor een socialere en veilige volksgemeenschap!


Volksgenoten,

Voor jullie ligt het partijprogramma van de NVU dat de titel draagt: ‘Voor een socialere en veilige volksgemeenschap!’ Het is slechts een greep uit de wereldbeschouwing waarvoor wij staan. We blijven ons hard maken voor een staat die de mensen verzorgt van de wieg tot het graf! Gratis openbaar vervoer, gratis gezondheidszorg en het nationaliseren van de nutsbedrijven (gas, water en elektriciteit). Deze bedrijven zijn van ons allemaal en deze mogen niet in handen zijn of komen van graaiende multinationals. We hanteren de slogan: Wij willen een staat scheppen die er is voor het volk! Een gemeenschap waarin het volk het allerbelangrijkste is! Daarom een duidelijk volks-socialistische koers!1 - Tegen vervreemding van onze maatschappij en cultuur

 • Nieuw artikel 1 van de Grondwet: Germaans-christelijke cultuur moet in Nederland dominant blijven
 • Het gezin is de hoeksteen van de volksgemeenschap
 • Nationale identiteit is een stuk vaderland in de wereld
 • Aanmoediging tot het hebben van gezinnen en meer gemeenschapszin in plaats van egoïsme en materialisme
 • Geen opname van nieuwe asielzoekers of vluchtelingen
 • Immigratiestop nu
 • Remigratie nu voor criminele, illegale, en werkloze vreemdelingen
 • Directe politieke ontkoppeling van alle banden met de Nederlandse Antillen
 • Stopzetting bouw van nieuwe synagogen, moskeeën en hindoetempels
 • Geen overheidssubsidies aan minderhedenorganisaties
 • Geen belastinggeld aan antidiscriminatiebureaus (ADB’s) of Meldpunt Discriminatie Internet
 • Alleen getrouwde stellen kunnen kinderen adopteren
 • Je kunt alleen volksvertegenwoordiger worden wanneer je geboren bent in Nederland en het Nederlands paspoort/id-kaart en staatsburgerschap bezit
 • Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp
 • Naturalisatie pas na 25 jaar rechtmatig verblijf in Nederland gedurende welke periode men volledig moet hebben gewerkt en geen misdrijf mag hebben gepleegd
 • Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering
 • Geen verblijfsvergunning voor immigranten die tien jaar voor aanvraag verblijfsvergunning waar ook ter wereld zijn veroordeeld voor een misdrijf
 • Geen export van uitkeringen en kinderbijslag buiten de EU
 • Stop importbruiden en gezinshereniging, gezinshereniging kan alleen wanneer vader, moeder, opa, oma, grootvader en grootmoeder een Nederlands paspoort bezitten en 25 jaar achtereen in Nederland hebben gewoond en geen misdrijf hebben begaan
 • Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders
 • Overheidsteksten op (voorlichting- en informatie) folders uitsluitend in de Nederlandse taal
 • Reclame op de Nederlandse televisie, kranten uitsluitend in onze Nederlandse taal

 

2 - Voor een optimale veiligheid van de burgers

 • Herinvoering van de doodstraf. Om te beginnen voor kinderverkrachters en moordende pedofielen
 • Strijd tegen de alomtegenwoordige corruptie in het overheidsapparaat
 • Meer geld voor politie in de strijd tegen de misdaad en voor onze veiligheid
 • Grensbewaking door douane en marechaussee i.s.m. alle defensie onderdelen
 • Afnemen van de Nederlandse nationaliteit bij criminele vergrijpen van vreemdelingen
 • Harddrugsverslaafden verplicht afkicken in klinieken totdat zij 'clean’ zijn
 • Absoluut verbod op de handel en verkoop harddrugs
 • Inkoop van de softdrugs voor de koffieshopshouder binnen het gedoogbeleid, laten gebeuren door legale wiet boerderijen die toezien op een verlaging van de THC en een goede kwaliteit van het product. BTW, accijnzen en belasting heffen op de legale in en verkoop. Geschatte inkomst op jaarbasis voor de schatkist ligt hierop ongeveer 2 miljard euro per jaar. Verder een waarschuwing op verpakking, dat blowen 20 maal schadelijker is dan een sigaret. En een voorlichtingscampagne starten over de schadelijke gevolgen van blowen.
 • Sluiting van gebedshuizen waar wordt opgeroepen tot geweld
 • Uitzetten van geloofsverspreiders die oproepen tot geweld
 • Uitzetten van alle terroristen die opleidingen hebben gehad in buitenlandse trainingskampen of mee hebben gevochten zoals nu gebeurt in Syrie
 • Serieuze sancties tegen falende overheidsmedewerkers
 • Herinvoeren functionele hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Wijk/straatverbod in de buurt van scholen voor kinderverkrachters en veroordeelde pedofielen
 • Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen worden direct uit Nederland verwijderd
 • Agressie tegen politiefunctionarissen en andere hulpverleners: 1/3 hogere minimumstraf en 1/3 hogere maximumstraf

 

3 - Tegen de internationale kapitalistische uitbuiting van de burgers

 • Deelname van de arbeiders in het ondernemingskapitaal (winstverdeling) d.m.v. fiscaal aantrekkelijk te maken
 • Bestraffen en onteigenen van uitbuitende en criminele bedrijven
 • Wettelijke referenda tegen internationale bedrijfsovernames
 • Mensen hebben recht op duurzame arbeid en menswaardige arbeidscontracten
 • Stop de sociale afbraak door het casino-kapitalisme, herstel van de sociale voorzieningen
 • Lastenverlaging voor de laagste inkomens
 • Hoge inkomens zwaarder belasten tot 60% (super belasting voor de rijken, te denken bij salarissen van 2x de Balkenende norm, dus 320.000 euro en hoger)
 • Gas, water en elektriciteitsbedrijven blijven in handen van de staat
 • Verzorging van de staat van de wieg tot het graf, afschaffen van de bijdrages aan de particuliere zorgverzekeraars, de staat betaalt
 • Stopzetting van ontwikkelingshulp

 

4 - Voor een gemeenschappelijk Europa der volkeren

 • Absolute vrijheid van meningsuiting met inachtneming van regels van fatsoen
 • Onmiddellijke uittreding uit de NAVO en een oprichting van een Europees leger zonder invloed van de VS
 • Voor de vrijheid van de Europese volkeren bij het vastleggen van hun eigen orde
 • Nederland en Vlaanderen, herenigd in één Groot-Nederland
 • Geen goedkope (gast)arbeidskrachten uit de nieuwe EU landen. Tegen de EU uitbreiding met Turkije

 

5 - Voor een leefbaar milieu en een zorgzaam natuurbehoud

 • Stopzetting van onnodige dierproeven
 • Diervriendelijkere landbouw en veehouderij
 • Nieuwbouw van twee kerncentrales in Nederland om zo niet afhankelijk te zijn van de vervuilde kolencentrales of olie uit het “grillige” Midden-Oosten.
 • Intensiever gebruik maken van zon, wind en waterenergie
 • Landbouw, visserij en veehouderij moderniseren, waar op de eerste plaats zorg staat voor het dier en het milieu en op de tweede plaats voor het behouden van deze uiterst belangrijke bedrijven in Nederland, zodat wij niet afhankelijk zijn van import
 • Keihard optreden tegen milieuvervuilers
 • Meer geld voor onderhoud van de parken en stranden, flora, fauna en bosbeheer
 • Onmiddellijk verbieden van ritueel slachten, dus sluiting van islamitische en joodse slachthuizen
 • Verbieden van de verkoop van halal vlees
 • Een onderzoek naar de haalbaarheid van het omzetten van mest in energie
 • Windenergie integreren in het electriciteitsnetwerk
 • Meer ecologische land- en tuinbouw
 • Meer vervoeren per binnenvaart voor ontlasting van de snelwegen en dit stimuleren door het bouwen van meer container terminalhavens
 • Wegenbelasting afschaffen en doorberekenen in de literprijs onder het motto 'de vervuiler betaalt' (dit in EU verband, om tanken in het buitenland te voorkomen)
 • Gratis openbaar vervoer
 • Controleurs terug op iedere bus, tram, metro
 • Haalbaarheid bekijken voor zonnepanelen op huurhuizen, voor schone energie en om kosten te drukken voor de huurder zelf
 • Rechten van het dier in de Grondwet
 • Minimumgevangenisstraf voor dierenmishandelaars
 • Na veroordeling dierenmishandeling: levenslang verbod op het houden van dieren

 

6 - Voor een beter leef- en woonklimaat

 • Goedkope kinderopvang voor werkende ouders
 • Gratis gezondheidszorg, stop de marktwerking in de zorg
 • Op iedere middelbare school dient een school-(wijk)agent dienst te doen voor de veiligheid (zie experiment in Duiven)
 • Basis filosofie en ethiek integreren in het onderwijs om de in gang gezette maatschappelijk ontsporing terug te dringen
 • Bonus voor Nederlandse kinderen (nationaal belang systeem) het aanmoedigen van Nederlandse gezinnen bij het nemen van kinderen
 • Kinderverzorging als verplicht vak voor middelbare scholen
 • Meer onderzoek doen naar waterstof als brandstof
 • Het stimuleren vanuit de overheid om over te schakelen naar schonere brandstof en bussen en overheidswagens geleidelijk over te laten schakelen op schonere brandstoffen (zoals in Rotterdam)

 

7 – Nederlandse eigen identiteit en visie

 • Verplicht zingen van het Nederlands volkslied op alle scholen
 • Verplicht schoolvak ‘Nederlands nationalisme’, waar de jongeren hun Nederlandse taal, cultuur, traditie en geschiedenis leren
 • Wij staan voor onze eigen taal, cultuur en traditie
 • Nederland moet een eigen identiteit krijgen, stop het schadelijke liberale korte termijnbeleid
 • Israël sancties opleggen (handelsboycot), wegens het niet nakomen van de VN-resoluties en de onderdrukking van de Palestijnen. Israel wijzen op de twee Staten politiek
 • Een duidelijk anti-zionistische en anti US-imperialistische koers en voor een vrijheid der volkeren en vaderlanden gebaseerd op een Germaans-christelijk Nederland
 • Afschaffen Schengenvisa, Nederland gaat weer geheel over eigen toelatingsbeleid vreemdelingen
 • Terugkeer van de basisbeurs voor studenten en afschaffen leenstelsel

 

8 - Belastingverlaging

 • 16 miljard euro belastingverlaging voor burgers en ondernemers (fors lagere tarieven inkomstenbelasting en dus hogere koopkracht voor iedereen, te financieren uit bezuinigingen op ambtenaren, Europa, subsidies, ontwikkelingshulp, asielzoekers en immigratiestop
 • Extra geld voor meer agenten op straat, meer docenten voor de klas en meer verplegend personeel in het verpleeghuis door het wegsnijden van bureaucratie en overhead en de benutting van een deel van een mogelijk begrotingsoverschot aan deze drie sectoren
 • Lagere benzineprijzen door terugdraaien ‘kwartje van Kok’
 • Om uit de economische crisis te geraken moet erover nagedacht worden om op een termijn van dertig jaar de hypotheekrente geleidelijk af te schaffen
 • Minder ministeries, minder ambtenaren en minder nevenfuncties van politici
 • Geen stijging gemeentelijke lasten

 

(update 1 april 2017)